Duha Suresi Oku: Duha (Vedduha) Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Meali (2023)

​Duha Suresi Oku: Duha (Vedduha) Türkçe ve Arapça Okunuşu, Meali ve Tefsiri

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Allah, Duhâ suresinde Yetimlere ve yoksullara iyi davranılması, yardım edilmesini emreder. Duha suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, meali ve tefsiri, faziletine dair bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığından edindiğimiz bilgilerle derledik.

DUHA SURESİ KONUSU

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

DUHA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Kuran-ı Kerim'in 93. Suresini bu başlık altından ister okuyup isterseniz de dinleyebilirsiniz. Duha Suresi okumak için hemen aşağıya göz atabilirsiniz.

DUHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Duha suresi oku.

Duha Suresi Oku: Duha (Vedduha) Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Meali (1)

DUHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • 1- Vedduha

 • 2- Velleyli iza seca

 • 3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

 • 4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

 • 5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

 • 6- Elem yecidke yetiymen feava

 • 7- Ve vecedeke dallen feheda

 • 8- Ve vecedeke 'ailen feağna

  (Video) Duha Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe Meal)
 • 9- Femmel yetiyme fela takher

 • 10- Ve emmessaile fela tenher

 • 11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

DUHA SURESİ NUZÜLÜ

Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci sûredir. Fecr sûresinden sonra, İnşirâh sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr sûresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sûre inmiştir (Taberî, XXX, 148).

Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duhâ sûresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır: 1. İlk vahiyden (Alâk ve Müddessir sûrelerinin ilk âyetlerinden) sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duhâ sûresi gelmiştir. 2. Necm sûresinde geçen

“Cebrâil”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma”

sonucu Hz. Peygamber’de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duhâ sûresi gelmiştir (İbn Kesîr, VIII, 287-288, 445-446; Şevkânî, V, 378). Vahyin mâkul sebeplerle kesilip araya fâsılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da bu sûreyi göndererek resulünü teselli etmiştir.

DUHA SURESİ TEFSİRİ

Duhâ

kelimesi “

kuşluk

” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. âyetteki “

(Video) Defalarca Dinleten Kur'ân Tilaveti - Duhâ Suresi | Maksat114

gece

”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbn Âşûr’a göre ise kelime burada da

kuşluk

vaktini ifade etmekte olup, bununla, tıpkı

kuşluk

vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. 2. âyetteki

gece

karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kâbe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir (XXX, 394-395)

İşin sonu

” diye çevirdiğimiz

âhiret

ile “

önces

i” diye çevirdiğimiz ûlâ kelimelerinin buradaki anlamları konusunda iki yorum yapılmıştır: a) Senin bundan sonraki hayatın bundan önceki hayatından daha güzel ve başarılı olacak, özellikle peygamberlik görevinin sonu başlangıcından daha verimli olacak, b) Ebedî olan

âhiret

te cennetteki hayatın geçici olan dünya hayatından daha güzel olacak. Bize göre, –bu âyetlerin inmesine sebep olan putperestlerin, “

Artık Muhammed’e vahiy gelmiyor; Allah onu unuttu

” gibi sözler söyleyerek (Buhârî, “Tefsîr”, 93) Peygamber’in sonunun geldiğini, davasının fiyasko ile biteceğini ummaları karşısında– Allah Teâlâ, resulünün sonunun gelmesi şöyle dursun, bundan sonraki hayatının, peygamberlik faaliyetlerinin ruhanî tekâmülünün öncekinden daha verimli, daha başarılı olacağını müjdelemiştir.

Hz. Peygamber, annesi ona hamileyken babasını, altı yaşındayken de annesini kaybetmiş; önce dedesi Abdülmuttalib’in, onun ölümünden sonra da amcası Ebû Tâlib’in himayesinde yetişmiştir. Ebû Tâlib, yeğeninin peygamberliğini kabul ettiğini açıkça ilân etmemekle birlikte düşmanlarına karşı onu korumuştur. Fakat Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in eşi Hatice vefat edince müşrikler ona karşı saldırılarını arttırmışlardı. Bu sûrede Allah, o güne kadar peygamberine verdiklerini hatırlatarak teselli etmiş, geleceğinin daha iyi olacağını da müjdelemiştir.

Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi?

” diye çevirdiğimiz 7. âyeti bazı müfessirler, “Resûlullah küçükken Mekke vadilerinden birinde yolunu şaşırıp kaybolmuştu. Allah onun yolunu bulup dedesine gelmesini sağladı” şeklinde yorumlarken, bazıları da “Resûlullah amcası Ebû Tâlib’le birlikte Suriye’ye giderken yolda kaybolmuştu, Allah’ın yardımıyla amcasını buldu” demişlerdir (Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 486, Beyrut 1983). Buna benzer başka yorumlar da olmakla birlikte bunlar âyetin amacına açıklık getirici nitelikte görünmemektedir. Bizim de katıldığımız müfessirlerin çoğunluğunun yorumuna göre ise bu âyette Hz. Muhammed’in peygamberlikten sonraki dönemiyle önceki dönemi arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Nitekim o peygamber olmadan önce de başta putperestlik olmak üzere kendi toplumunda hâkim olan inanç ve yaşayışın yanlışlığını, insanın varlık amacına yakışmadığını görüyor, bu gidişi asla beğenmiyordu; ama onların bundan nasıl kurtulacaklarını da bilmiyordu. Âyetteki deyimiyle bu konuda “

yol bilmez bir halde”

(Video) Duha suresi anlamı dinle Abdurrahman el Ussi (Duha suresi arapça yazılışı okunuşu ve meali)

idi. İşte yüce Allah Kur’an’ı göndererek onu bu durumdan kurtarıp yolunu aydınlattı; ona hem varacağı hedefi hem de o hedefe nasıl varacağını öğretti (Râzî, XXXI, 215-216; Elmalılı, VIII, 5900-5901).

Hz. Peygamber Kureyş’in soylu bir ailesine mensup olmakla birlikte yetim ve himayeye muhtaç olarak büyümüştü; çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları yoksulluk içerisinde geçmiş, daha sonra gerek kendisinin ticarî faaliyetleri gerekse zengin bir tüccar olan Hz. Hatice ile evlenmesi ve eşinin tüm servetini onun yönetimine bırakması neticesinde fakirlikten kurtulmuştur. Ancak buradaki zenginleştirmeyi, Allah Teâlâ’nın resulüne gönderdiği vahiy ile onun ruh ve kalp dünyasını zenginleştirmesi, onu hem kendisini hem insanlığı aydınlatabilecek zenginlikte hakikatlere mazhar kılması şeklinde anlamak da mümkündür. Bazı müfessirlere göre 8. âyette, onun hayatındaki bu gelişme hatırlatılarak kendisine bu imkânları sağlayan Allah’ın ona darılmasının, kendisini terketmesinin söz konusu olamayacağı bildirilmiştir (bk. Muhammed Abduh, Tefsîru cüz’i ‘Amme, s. 112; Elmalılı, VIII, 5902).

Câhiliye döneminde başlıca sosyal ve ahlâkî problemlerden biri de yetimlerin ve yoksulların durumu idi. Onların hakları gözetilmez, malları ellerinden alınır, kendilerine zulmedilirdi. Buna göre 9-10. âyetlerin ana hedefi

Resûlullah’

ın şahsında bütünüyle toplumun dikkatini bu iki temel ahlâkî ve sosyal problem üzerine çekmek ve bunları çözüme kavuşturmaktı. Bunun yanında, daha özel olarak

Resûlullah’

a mazhar olduğu anılan ihsanlar karşısında şükür mahiyetinde bazı görevleri hatırlatılmaktadır. Burada sıralanan görevlerin, 6-8. âyetlerde

Hz. Peygamber’e

bahşedildiği bildirilen ilâhî lütuflarla alâkalı olduğu görülmektedir. Buna göre Allah onu yetim iken korumuştur; o da yetimi incitmemeli, himaye etmelidir. Allah ona ne yapacağını bilmez iken yol göstermiştir; o da kendisine bir şeyler sorup aydınlanmak isteyeni geri çevirmemelidir. Allah onu yoksulken zengin kılmıştır; o da kendisinden yardım isteyeni azarlamamalı, gereken yardımı yapabildiği kadar yapmalıdır. Şükürle ilgili bu özel görevler örnek olarak sıralandıktan sonra sûre bu konuda “Rabbinin lütuflarını şükranla an” şeklindeki genel ve kuşatıcı bir buyrukla tamamlanmıştır. Bazı müfessirler buradaki “

nimet”

kelimesini “Kur’an, peygamberlik, bu sûrede

Resûlullah’

a lutfedildiği bildirilen şeyler” gibi değişik mânalarla açıklamışlarsa da bunu,

Resûlullah’

ın hayatı boyunca mazhar olduğu maddî ve mânevî bütün lütuflar, nimetler olarak anlamak sûrenin amacına ve âyetlerin akışına daha uygun düşmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki,

Hz. Peygamber’in

hayat hikâyesi onun eşsiz ahlâkını açıkça göstermektedir ve bu âyetlerde söz konusu edilen uyarılara onun herhangi bir davranışı sebep olmuş değildir. Kur’an’ın

irşad

ve

eğitimde

kullandığı üslûp gereği burada onun şahsında bütün insanlığa hitap edilmektedir.

Kaynak :

(Video) DUHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:639-640

 • FELAK NAS

 • YASİN SURESİ

 • İHLAS SURESİ

 • MÜLK SURESİ
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?Gusül abdesti alınışı en çok merak edilen dini konuların başında gelmekte. Gusül, bütün bedeninin yıkanmasıdır. Buna boy abdesti de denilmektedir. Cünüplükten kurtulabilmek için ve kadınların hayız ve nifaktan temizlemeleri için gusül abdesti almaları gerekmektedir. Gusül abdesti alınışı bir hayli merak edilmekte. Gusletmek isteyen erkek veya kadın banyoya girmeden Euzu besmele çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.
Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu duaDünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte Sıkıntı dert ve sabır duaları.
Nazar için okunacak dua: Nazar duası nedir, nasıl okunur?Nazar duası dinle! Nazar değmesine ilişkin Peygamber Efendiniz, “Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi).”Müslim, Selam 42. buyurmuştur. Vatandaşlar bir arkadaşında ya da komşusunda güzel bir olayı gördüğünde Maşallah, nazar değmesin Allah nazardan korusun derler. Göz değmesi yani nazar hak olduğu hadislerde ifade edilirken, Nazar değmesin diye alınacak önlemlerin başında nazar duası okumak gelir. Peki nazardan nasıl korunulur, nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur? Yetişkinler ya da bebekler için nazar duası nasıl okunur? Sizin için nazar değmesi için okunan nazar duası Arapça okunuşu ve nazar duası Türkçe okunuşu, anlamı, mealini bir araya getirdik.

#duha suresi

#duha suresi tefsiri

#duha suresi oku

#duha suresi türkçe okunuşu

#duha suresi arapça okunuşu

(Video) Duha Suresi Türkçe Meali

FAQs

Vedduha Suresi neye iyi gelir? ›

Duha Suresi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için, Yüce Allah'ın şefaatine sığınmak için, oruç için niyet ederken, oruç açarken, zengin olmak için, geçimsizlikten korunmak için, sevgi kazanmak için okunabilir. Ayrıca namaz suresi olarak da okunabilir.

Duha suresi ne için okunur Diyanet? ›

Namaz duası olarak da okunan bu sure Cuma namazlarında ve günlük ibadetlerde de okunabilir. Duhâ kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. âyetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler.

Vedduha ne demek? ›

Kur'an-ı Kerim'in doksan üçüncü suresi olan Duha suresi, Mekke devrinde nazil olmuştur. İniş sırasına göre 11. suredir ve 11 ayetten oluşur. Birinci ayette geçen ve “kuşluk vakti” anlamına gelen Duha kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Vedduha suresi olarak da anılır.

Duha suresi dilek için nasıl okunur? ›

3 defa Duhan süresini okuyan her dileğini elde eder. Muhammed süresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur. Fetih süresini 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur. Necm sürsini 21 defa okuyan hr muradına nail olur.

Her kim Duha suresini 7 defa okursa? ›

Duha süresini okuyan kimseye Arafatta benimle beraber olana ecir verilir. *Herhangi bir kimse sabah, akşam bu sureyi yedişer defa okursa, o kimsenin hiçbir şeyi kaybolmaz. Bulaşıcı hastalıklardan ve kötü huylu kimselerin şerrinden Allah'u Teala o kimseyi korur.

Duhan Suresi ile Duha Suresi aynı mı? ›

Duha Suresi Kur'an-ı Kerim'de 93. sırada yer alıyor. Duhan suresi ile karıştırılmamalıdır. Duha suresi kısa olan ve Amme cüzünde bulunan bir suredir.

Duhan suresi hangi vakitte okunur? ›

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah'u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder." Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.

Namazda vedduha suresi okunur mu? ›

Duha kelimesinin sözlük anlamı kuşluk vakti, gün ve sabahtır. İniş sırasına göre 11. sure olan Duha Suresi, 11 ayet ve 40 kelimeden oluşur. Kısa bir sure olduğu için namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan bu surenin diğer Vedduha Suresidir.

En kuvvetli dilek duası hangisi? ›

Okunuşu: Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel'azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Anlamı: Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru!

En büyük dilek duası nedir? ›

Bu kapsamda dilek duasının Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır: "Estağfurullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh." şeklinde ifade edilmektedir.

1 günde gerçekleşen dilek duası kaç kere okunmalı? ›

Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki: (70 kere, “YâAllah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, YâKadîr” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa v…

Duha namazı için nasıl niyet edilir? ›

Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir: “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”

Duha Suresi nasıl kolay ezberlenir? ›

Duha suresinin ezberlenmesi için en önemli yöntem sık sık tekrar yapmaktır. Okuyan bir cümle en az üç kez okunmalıdır. Diğer cümleye geçildiğinde ise önceki cümlenin de tekrar edilmesi büyük bir önem arz eder. Diğer yöntem ise sesli bir şekilde tekrar yapmaktır.

Dilek için Cuma suresi kaç kere okunmalı? ›

Rivayet Edildi ki:

"Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.

Duhan suresi bize ne anlatıyor? ›

Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

Duhan suresinin iniş sebebi nedir? ›

Kuşluk vaktine yeminle başlayan sûreye Ve'd-Duhâ sûresi de denilir. Vahyin bir müddet kesilmesi sebebiyle Mekke müşrikleri arasında çıkan, “Rabbi Muhammed'i terketti, ona küstü” şeklindeki dedikodulardan Hz. Peygamber'in duyduğu üzüntü üzerine nâzil olmuştur (sûrenin nüzûl sebebiyle ilgili rivayetler için bk.

Kuşluk vakti ne demektir? ›

Buna göre kuşluk namazının vakti güneşin doğup “bir mızrak boyu” yükselmesinden, yani 45-50 dakika geçmesinden sonra başlayıp zeval vaktine kadar devam etmekle birlikte ulemâ tarafından genellikle tercih edilen vakit gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.

Peygamber Efendimiz Cuma günü hangi sureleri okurdu? ›

Muhammed (SAV) Cuma günleri Duhan suresinin okunmasını tavsiye etmiştir. Peygamber efendimiz, “Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.

Duhan suresi kaç? ›

Duhan Suresi veya Duhân Suresi (Arapça: سورة الدّخان) Kur'an'ın 44. suresidir. Sure 59 ayetten oluşur. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır.

Duhan suresi kaç sayfa? ›

Duhan Suresi, Kuran'ı Kerim'de 25. cüzde bulunmaktadır. Duhan Suresi 495. sayfadadır. Sure toplamda 3 sayfadır.

Vakıa Suresi ne işe yarar? ›

Bu sureyi ara vermeksizin 40 gün 40 defa okuyan kişi, asla fakirlik çekmez. Allah'u Teala o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal rızıklar nasip eder. Ölmekte olan bir kişiye Vakıa Suresi okunursa, münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir.

Inşirah suresi ne işe yarar? ›

Allah İnşirah suresini okuyan kişinin kalbini ferahlatır, sıkıntılarını giderir ve umulmadık yerlerde rızıklandırılır. Bir dert, bir sıkıntı, sorun, keder, hüzün gibi zamanlarda okunacak olan suredir. Sıkıntılı durumlarda okunur.

Videos

1. Duha Suresi Meali
(Kuran-ı Kerim Meâli)
2. Duha Suresi - Arapça Okunuşlu - Mealli Kur'an-ı Kerim
(Hayat Dersleri)
3. Duha suresi Türkçe yazılışı ve anlamı
(ilahi öğütler)
4. Duha suresi anlamı dinle Davut Kaya KIRAAT 2 (Duha suresi arapça yazılışı okunuşu ve meali)
(Kuran Mektebi)
5. Duha Suresi - Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti
(murat gültekin)
6. Duha suresi anlamı dinle Mahir al Muaiqly (Duha suresi arapça yazılışı okunuşu ve meali)
(Kuran Mektebi)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 03/28/2023

Views: 5790

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.